NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Prireditve

Nujna medicinska pomoč na javnih prireditvah

Organizatorje javnih prireditev seznanjamo, da na podlagi 16. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) upravna enota izda dovoljenje za izvedbo javne prireditve, če organizator izkaže, da je med drugim predvidel zadostne ukrepe za zagotovitev varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, v dovoljenju pa lahko organizatorju naloži tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi, kamor sodi tudi ukrep zagotavljanja nujne medicinske pomoči, ki se lahko izvaja le v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (uradni list RS, št. 106/2008, 118/2008 popr., 31/2010 in 94/2010).

Tretji odstavek 1. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči določa, da se zagotavljanje in financiranje nujne medicinske pomoči na športnih in drugih prireditvah ter drugih občasnih ali lokalnih aktivnostih ureja s posebnim dogovorom med organizatorjem prireditve in zdravstvenimi zavodi, ki imajo organizirane ekipe za izvajanje nujne medicinske pomoči v skladu s tem pravilnikom. Prav tako 47. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1  in 15/2003-ZOPA) določa, da mora organizator športne prireditve poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev in zagotoviti nujno medicinsko pomoč.

Organizatorji prireditev, ki v prošnji za dovolitev javne prireditve ne bodo priložili potrdila o zagotavljanju nujne medicinske pomoči ali organizatorji, ki bodo k prošnji priložili zgolj potrdilo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe na prireditvi, morajo izpolniti obrazec (Vloga za presojo zdravstvene ogroženosti zdravstvene ogroženosti prireditve – Zdravstveni dom  Tržič) ter ga skupaj s prilogami:

·         skica prireditvenega prostora z vrisano postavitvijo zdravstvenega varstva ter načrt varovanja prireditve,
·         pogodba oziroma dogovor o zagotavljanju zdravstvene oskrbe,
·         izjava odgovorne osebe zdravstvene oskrbe, da so vsi zdravstveni delavci, ki bodo zagotavljali zdravstveno varstvo na prireditvi, ustrezno usposobljeni in imajo na prireditvi vso opremo za nudenje začetne nujne medicinske pomoči,

poslati vsaj 14 dni pred dnevom prireditve na e-naslov ZD Tržič:

resevalna@zd-trzic.si (Janez Primožič)
in/ali tajnistvo@zd-trzic.si
ali po faxu: 04 598 22 55

V kolikor se bo strokovno mnenje, ki ga bo podal ZD Tržič razlikovalo od predlaganih ukrepov za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvi, ki jih bo k vlogi za dovolitev  javne prireditve predložil organizator, bo moral izvajalec NMP oz. zdravstvene oskrbe pisno potrditi izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz mnenja ZD Tržič, ter navedeno izjavo predložiti kot dokazilo v postopku pridobitve dovoljenja za javno prireditev.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 04/5952 103 in 04/5952 124. 
Kontaktne osebe so:
Anja Kaloper anja.kaloper@gov.si
Karmen Polonca Kristan  karmen-polonca.kristan@gov.si
Darja Valant darja.valant@gov.si

VLOGA ZA PRESOJO ZDRAVSTVENE OGROŽENOSTI NA PRIREDITVI